Nawdm reda wiingan

Nawdm kaalb n ɦoorb kpɛlŋb

Nnaɦ kan ba v` nyaan ln ba hɔm na nida kpɛlŋ nawdm kaalb n ɦoorb lee. T` haŋla-n na n` lɔɔm nɔmb n` lam ɦɛn ka ɦɛna na m` ta bɛm daɦt volba man.